'Defining human life'

Autor(en)
Ingrid Metzler, Herbert Gottweis, Erich Grießler
Organisation(en)
Institut für Politikwissenschaft
Externe Organisation(en)
IHS - Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung
Publikationsdatum
2007
ÖFOS 2012
506014 Vergleichende Politikwissenschaft
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/defining-human-life(32a1a1b6-4166-42c8-9d28-856f43727db7).html